<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11501103\x26blogName\x3d%E8%93%9D%C2%B7%E5%BF%AB%E4%B9%90\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://love-literature.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://love-literature.blogspot.com/\x26vt\x3d9113226700121448949', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
沁园春 《雪》
Friday, June 10, 2005 9:43 AM

沁园春《雪》
一九三六年二月
毛泽东

北国风光,
千里冰封,
万里雪飘。

望长城内外,
惟馀莽莽;
大河上下,
顿失滔滔。

山舞银蛇,
原驰蜡象,
欲与天公试比高。

须晴日,
看红妆素裹,
分外妖娆。

江山如此多娇,
引无数英雄竟折腰。
惜秦皇汉武,
略输文采;
唐宗宋祖,
稍逊风骚。

一代天骄,
成吉思汉,
只识弯弓射大雕。
俱往矣,
数风流人物,
还看今朝。

http://www.lingshidao.com/gushi/maozedong.htm

___Template by Joyce
Resources from xx
My Blogtagboardaffiliates
痞子蔡| Exotique~| DHSCS| 文学组!| DHSSC| DHSSH-P| 6allamanda03| twojay!| fr3nchloaF

anting| dinah| dora| huijun| isabel| jasmine| jieting| jingying| jocelyn| jolene| junli| junyan| lyon| lynnette| mabel| minyu| mr yeo| rebecca| sheng quan| shunjie| vivian| wenyi| xinqian| yanci| yanhua| yan ning| yanchun| yifang| yuhan| yuntong| zerlina| zhihaoarchives